นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ  

บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TBN Corporation Public Company Limited) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ tbnacademy.com (ในนโยบายนี้รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์”) ผ่านแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดเมนย่อย (subdomain) ใด ๆ) ในการนี้ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้เรียกบริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ว่า “ทีบีเอ็น” หรือ “เรา” “ของเรา” และ “บริษัท” (เว้นแต่บริบทจะกำหนดให้เป็นประการอื่น)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมทั้งข้อกำหนดการใช้งานที่ http://www.tbnacademy.com/terms-of-use/ และเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงในเอกสารดังกล่าว) มีผลครอบคลุมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน รวมถึงแอปพลิเคชัน และวิธีการอื่นใดที่ท่านสามารถใช้เชื่อมต่อหรือสื่อสารกับบริษัทผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”)  นอกจากนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุถึง (ก) วิธีการที่บริษัทใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากท่านหรือที่ท่านได้มอบให้บริษัท ซึ่งรวมถึงวิธีการใช้ข้อมูลบางประการในการเลือกแสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับท่าน (ข) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม (ค) วิธีการที่บริษัทใช้ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ (ง) วิธีการที่ท่านสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้ ทั้งนี้ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นจริงหรือไม่ หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นซึ่ง ทีบีเอ็น มีหรืออาจมี ตามคำจำกัดความใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ   

 1. การให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

1.1  โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   

1.2 การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือการสมัครเข้าใช้บริการของบริษัท หรือเข้าทำสัญญากับบริษัทเกี่ยวกับเว็บไซต์ (ก) ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว และ (ข) ท่านตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่าน ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม หรือที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทเป็นครั้งคราว อาจมีการใช้ ประมวลผล และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์และให้แก่บุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้   

1.3 โดยความมุ่งหมายของบริษัทในการที่จะจัดการ คุ้มครอง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างเหมาะสม บริษัทจะทบทวนนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยนำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ ในการนี้ แม้บริษัทจะใช้ความพยายามในการส่งคำบอกกล่าวทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายก็ตาม หากท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับแล้ว บริษัทจะถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น บริษัทขอให้ท่านโปรดตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวสำหรับการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้   

1.4 บริษัทรับทราบถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงระเบียบ หลักปฏิบัติ แนวทาง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่อาจมีการประกาศใช้เป็นครั้งคราว (แล้วแต่กรณี) ((ในนโยบายนี้รวมกันเรียกว่า “กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว”) และบริษัทจะผูกพันตนภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวเมื่อดำเนินการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   

    

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เมื่อท่านใช้บริการของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จากหรือที่เกี่ยวกับท่าน อุปกรณ์ของท่าน และการใช้บริการของท่าน โดยท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทและที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากท่าน เป็นข้อมูลของท่านหรือเป็นข้อมูลที่ท่านมีอำนาจในการมอบให้แก่บริษัท   

2.2 ข้อมูลที่ท่านมอบให้โดยสมัครใจ. เมื่อใช้บริการของบริษัท บริษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เพศ อาชีพ ความสนใจส่วนบุคคล ข้อมูลการชำระเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของท่านหรือทรัพย์ที่ท่านให้ความสนใจ หรือข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ สำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์บางรายการ บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนของท่านได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทางของท่าน เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีต่าง ๆ เช่นกรณีดังต่อไปนี้:   

          2.2.1 เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมกับบริษัทบนหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์  

          2.2.2 เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทบนเว็บไซต์  

          2.2.3 เมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายขายของบริษัททางอีเมล โทรศัพท์ หรือเข้าติดต่อด้วยตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ท่านอาจประสบ หรือในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือคำขอใด ๆ   

          2.2.4 เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่บริษัทเสนอให้บนเว็บไซต์ หรือเพื่อการแจ้งเตือนทางอีเมลและ/หรือจดหมายข่าวของบริษัท   

          2.2.5 เมื่อท่านเข้าถึงบริการใด ๆ ของบริษัทผ่านทางไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ค (“เอสเอ็นเอส”) เช่น เฟสบุ๊ค   

          2.2.6 เมื่อท่านติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์ (เช่น ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหรือบุคคลอื่น ๆ) ผ่านบริการของบริษัท  

          2.2.7 เมื่อท่านโพสต์หรือให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท และ   

          2.2.8 เมื่อท่านสมัครงานกับบริษัทโดยตรงผ่านไซต์เอนเอ็นเอส (เช่น ลิงค์อินหรือผ่านบุคคลที่ให้การแนะนำของท่าน   

2.3 ท่านอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่บริษัทผ่านบริการ เช่น ในกรณีที่ท่านแบ่งปันข้อมูลรายการซอฟท์แวร์ (กับผู้รับข้อมูลผ่านทางอีเมลหรือข้อความสั้น (SMS) ทั้งนี้ การที่ท่านให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัท ท่านให้การรับรองต่อบริษัทว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกแล้วสำหรับการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้   

2.4 ในบางโอกาส บริษัทจะกำหนดให้ท่านต้องระบุชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุว่าเป็นข้อมูลบังคับตามที่บริษัทร้องขอ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลบังคับใด ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ หรือมีความประสงค์จะเพิกถอนความยินยอม หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างมีนัยสำคัญ ท่านตกลงว่า (โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างท่านและบริษัทบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่ท่านได้   

2.5 บริษัทยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท ผู้ให้บริการของบริษัท บุคคลภายนอก และแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อันเป็นสาธารณะอื่นใด เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการที่ดีหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านยิ่งขึ้นได้   

2.6 คุกกี้ พิกเซล และกลไกในการติดตามอื่น ๆบริษัทและคู่ค้าของบริษัทใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าถึงและใช้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงคุกกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacons) และซอฟท์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอื่นบนเว็บไซต์ รวมทั้งผู้ให้บริการของบริษัทและบุคคลภายนอก เช่น ผู้วิเคราะห์ คู่ค้าที่ให้บริการโฆษณาหรือการแสดงโฆษณาก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน คุกกี้คือส่วนของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นของท่านได้เพื่อระบุเบราว์เซอร์ของท่าน โดยเมื่อท่านใช้บริการ บริษัทและคู่ค้าของบริษัทอาจใส่คุกกี้ไม่ว่าหนึ่งไฟล์หรือมากกว่าในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นของท่าน หรืออาจใช้เทคโนโลยีอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน   

บริษัทและคู่ค้าของบริษัทอาจใช้คุกกี้และเว็บบีคอน เพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมของท่านบนบริการเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ในข้อมูลบัญชีของท่านหรือจากการที่ท่านใช้บริการของบริษัทก่อนหน้านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เก็บข้อมูลการตั้งค่าของท่าน การใช้คุกกี้จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงคุณภาพของบริการที่เสนอให้แก่ท่านได้ โดยการระบุข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดสำหรับท่าน การติดตามแนวโน้ม (trend) การวัดประสิทธิภาพของการโฆษณา หรือการเก็บรักษาข้อมูลที่ท่านอาจมีความประสงค์ที่จะรับเป็นประจำ ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใด ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการใช้คุกกี้ตามคำแนะนำเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของท่านได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านเลือกจะปิดการใช้คุกกี้ ฟีเจอร์ต่าง ๆ ของบริการซึ่งเปิดให้ใช้โดยไม่คิดมูลค่าอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม   

เว็บไซต์ของบริษัทบางหน้าอาจประกอบด้วยพิกเซล (pixels) ซึ่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นั้น เพื่อติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาบนเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อระบุปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้มีต่ออีเมลที่บริษัทส่งไป เพื่อระบุคุกกี้บางรายการบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เข้าถึงหน้าเว็บไซต์นั้น หรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และข้อมูลนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์ หมายเลขประจำเครื่อง (device identifier) หรือหมายเลขประจำเครื่อง (IP address) ของท่าน ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจนำพิกเซลมาใช้ในบริการที่ท่านใช้ในการชมรายการซอฟท์แวร์ บางรายการเป็นการเฉพาะ เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามว่ารายการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับท่านหรือไม่ในขณะที่ให้การแนะนำแก่ท่าน โดยการใช้พิกเซลและคุกกี้ในลักษณะนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ เวลาในการเข้าชม หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม หมายเลขประจำเครื่องของท่าน และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมก่อนเข้าใช้บริการของบริษัท   

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบริการของบริษัท เช่น รุ่นของฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการและรุ่น หมายเลขเฉพาะประจำเครื่อง (unique device identifiers) ข้อมูลเครือข่าย และพฤติกรรมการเข้าชม   

บริษัทยังอนุญาตให้บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออนไลน์ของท่านโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึง (ก) คู่ค้าทางธุรกิจซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านเข้าชมหรือตอบสนองต่อโฆษณาใดโฆษณาหนึ่งของคู่ค้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ และ (ข) เครือข่ายโฆษณาซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านเมื่อท่านเข้าชมหรือตอบสนองต่อโฆษณาใดโฆษณาหนึ่งซึ่งคู่ค้าดังกล่าวได้ประกาศในเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการควบคุมใด ๆ เหนือคุกกี้ดังกล่าวและการใช้งานของคู่ค้า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งใช้ในการคาดการณ์เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความสนใจ หรือความพึงใจของท่าน และเพื่อใช้ในการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ และผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งปรับแต่งให้เข้ากับความสนใจของท่าน   

บุคคลภายนอกต่าง ๆ ที่บริษัทอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็นสมาชิกของกลุ่มความคิดริเริ่มการโฆษณาเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ซึ่งเสนอทางเลือกเฉพาะในการเลือกปิด (opt out) การโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมายจากบริษัทสมาชิกต่าง ๆ ในการเลือกปิด โปรดเข้าไปยังลิงก์ www.networkadvertising.org/choices/ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ และทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเลือกปิดคือเข้าไปยังลิงก์ www.aboutads.info/choices/ สุดท้ายนี้ ท่านสามารถจัดการประเภทของคุกกี้ที่ท่านให้อนุญาตได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน รวมทั้งสามารถปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ได้อีกด้วยหากท่านต้องการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการจัดการคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดดูส่วนการให้ความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่   

2.7 ข้อมูลอุปกรณ์เคลื่อนที่และเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่. ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้และการแบ่งปันข้อมูลบางประการ เช่น รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือภาษาที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้โดยปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โปรดดูคำแนะนำจากผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน   

2.8 ข้อมูลตำแหน่ง. ในกรณีที่ท่านเปิดระบบระบุตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านแล้ว บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านซึ่งบริษัทใช้ในการให้ข้อมูลและเสนอโฆษณาตามตำแหน่งสถานที่ให้แก่ท่าน หากท่านต้องการปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้ ท่านสามารถปิดระบบแจ้งตำแหน่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านได้   

2.9 การจัดการอีเมล. ท่านอาจได้รับอีเมลจากบริษัทเนื่องจากเหตุต่าง ๆ เช่น ในกรณีที่ท่านดำเนินการใด ๆ ผ่านทางบริการ ในกรณีที่ท่านมีบัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานกับบริษัท ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าผ่านการตั้งค่าบัญชี นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจัดการการรับการสื่อสารบางประเภทได้โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ปรากฏในอีเมลที่บริษัทส่งให้แก่ท่าน โปรดทราบว่าแม้ท่านจะยกเลิกการรับอีเมลบางรายการจากบริษัท บริษัทยังอาจมีความจำเป็นต้องส่งอีเมลเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรมหรือการจัดการที่สำคัญให้แก่ท่าน   

2.10 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว. โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความอ่อนไหวซึ่งได้จำกัดความไว้ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวใดๆ ในการให้บริการ ทั้งนี้ เว้นแต่ทีบีเอ็นจะได้ร้องขอเป็นการเฉพาะ โปรดงดเว้นจากการส่งหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ ให้แก่บริษัทในขณะที่ใช้บริการ การที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวใด ๆ จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าสำหรับให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ว่าท่านได้ให้ข้อมูลนั้นด้วยวัตถุประสงค์ใด   

   

 1. วัตถุประสงค์ของการใช้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้อาจมีการใช้หรือประมวลผลโดยบริษัท (หรือบุคคลภายนอก (เช่น เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ของกูเกิล (Google Analytics)) ในนามของบริษัททั้งโดยการรวมกับข้อมูลของบุคคลอื่นหรือแยกออกแต่ละราย และข้อมูลดังกล่าวอาจมีการรวมเข้ากับข้อมูลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการและดำเนินการเว็บไซต์ โดยขอบเขตดังกล่าวอาจรวมถึงไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:   

 • จัดการเว็บไซต์  
 • พัฒนาการรับชมของท่านโดยปรับค่าเว็บไซต์ให้เหมาะกับท่าน เช่น โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านสอบถามไปยังตัวแทนขายซอฟท์แวร์   
 • ให้ท่านสามารถใช้บริการบนเว็บไซต์  
 • ให้บริการตามที่ท่านร้องขอเป็นการเฉพาะ   
 • ตอบข้อสงสัยหรือคำร้องขอของท่านจากอีเมลและ/หรือการส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์  
 • ตอบสนองและติดตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการใด ๆ ของบริษัท   
 • ส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์โดยทั่วไปรวมทั้งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารใด  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล โทรศัพท์ ข้อความสั้น (SMS) และการแจ้งเตือนผ่าน  
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานและการปฏิบัติการ   
 • ให้ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ของบริษัทแก่บุคคลภายนอก ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวอาจใช้เพื่อการแสดงโฆษณาแบบเฉพาะตัวบุคคล (personalized marketing) บนเว็บไซต์ แต่มิได้ใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้รายใด ๆ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวการวิธีการเลือกปิดการโฆษณาแบบเฉพาะตัวบุคคล โปรดอ้างอิงข้อ 9 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้   
 • ติดต่อท่านเพื่อทำการสำรวจ วิจัย และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเว็บไซต์   
 • เพื่อวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ ทีบีเอ็น ให้ดียิ่งขึ้นหรือเหมาะสมกับความต้องการของท่าน รวมถึงการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของ ปตท. เพื่อวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และกลยุทธ์การสื่อสารของ ทีบีเอ็น  
 • เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ  
 • รวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากผู้ให้บริการของบริษัท บุคคลภายนอก คุกกี้ หรือเว็บบีคอน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้งานที่ดีและเกี่ยวข้องกับความต้องการของท่านยิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก รวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถิติ วิเคราะห์แนวโน้ม จัดการบริการต่างๆ ของบริษัท และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ   
 • ตรวจสอบตัวตนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ของบริษัทผ่านบัญชีเอสเอ็นเอสของท่าน และแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของท่าน   
 • ช่วยปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทที่เกิดจากสัญญาใด ๆ ระหว่างท่านและบริษัท   
 • -ช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดแบบตรง และ/หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวหรือให้บุคคลดังกล่าวใช้ในการตลาดแบบตรงตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ   
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการขอความยินยอมจากท่านตามความในข้อ 3.2 ต่อไปนี้   

3.2 เนื่องจากวัตถุประสงค์ซึ่งบริษัทอาจ/จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงอาจไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นดังกล่าวเมื่อบริษัทขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่นใด   

3.3 ในกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทให้แก่บริษัท บริษัทจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:   

          (ก) พิจารณาตำแหน่งงานตามที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทมาเพื่อสมัครงาน หรือตำแหน่งอื่นใดที่เปิดรับหรือเปิดรับในอนาคต   

          (ข) โต้ตอบกับท่านเกี่ยวกับการสมัครงานใด ๆ ในอนาคตที่ท่านได้ยื่นสมัครสำหรับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท และ   

          (ค) ติดต่อบุคคลอ้างอิงของท่านเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวมเพื่อการพิจารณาท่านในการเข้าทำงานกับบริษัท   

   

 1. ความถูกต้องและการรักษาความปลอดภัย

4.1 ท่านควรดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัทนั้นครบถ้วน เที่ยงตรง เป็นจริง และถูกต้อง หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าวอาจเป็นผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้   

4.2 บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในกรณีที่บริษัทอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตัดสินใจใด ๆ ที่มีผลต่อท่าน หรือเปิดเผยแก่องค์กรอื่น  อย่างไรก็ตาม ข้อความในส่วนนี้หมายความว่าท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วแก่บริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอันเป็นผลจากการที่ท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรับปรุงแล้วแก่บริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว   

4.3 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมมีความปลอดภัย สมบูรณ์ และเป็นความลับ  บริษัทได้กำหนดวิธีการในการป้องกันและใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การแก้ไข และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้ให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทมีหน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของบริษัทให้เป็นไปตามเทคโนโลยีในปัจจุบัน   

4.4 อย่างไรก็ตาม ท่านเข้าใจว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการที่ไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์ แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว แต่บริษัทไม่อาจรับประกันได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งไปยังเว็บไซต์ กล่าวคือ การส่งข้อมูลใด ๆ จะต้องกระทำโดยเป็นความเสี่ยงของท่านเอง นอกจากนี้ บริษัทไม่อาจรับผิดชอบสำหรับการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิได้รับอนุญาตที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทโดยสิ้นเชิง   

4.5 เมื่อบริษัทมอบ (หรือเมื่อท่านกำหนดรหัสผ่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ บริษัทขอให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้ให้แก่ผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ถามรหัสผ่านจากท่านโดยเด็ดขาด ยกเว้นในขณะที่ท่านจะเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ แล้วแต่กรณี   

4.6 บริษัทขอแนะนำให้ท่านดำเนินการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย เช่น กำหนดรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ยากและเก็บรหัสผ่านไว้ให้เป็นความลับ รวมทั้งออกจากระบบบัญชีผู้ใช้ของท่านและปิดเว็บเบราว์เซอร์ทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นจากการใช้บริการของบริษัทบนอุปกรณ์สาธารณะหรืออุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย   

 1. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 วัตถุประสงค์เพื่อการตลาดแบบตรง. บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดแบบตรง หรือจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการตลาดแบบตรงเว้นแต่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง  เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทอาจใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (กล่าวคือ ชื่อ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และอีเมล)   

          (ก) เพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย สินค้าหรือบริการ และทำการตลาดแบบตรงเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ การลงทุน และ/หรือผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าท่านอาจมีความสนใจในข้อมูลดังกล่าว และ   

          (ข) ให้แก่ (1) ตัวแทนซื้อขายซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ซึ่งมีรายการหรือการโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ท่านได้ส่งคำขอ และ (2) ผู้ให้บริการของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในนามของบริษัท หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ร้องขอจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง หรือให้ความช่วยเหลือบริษัทในการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน และ/หรือเพื่อการใช้งานของบุคคลดังกล่าวในการตลาดแบบตรงและ   

          (ค) ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ผู้ให้บริการของบริษัท และบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านในนามของบริษัท หรือช่วยบริษัทให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งรวมถึงการติดต่อท่านเกี่ยวกับบริการ ในกรณีที่ท่านสมัครเข้าใช้บริการผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการ “กูเกิลนาว (Google Now)” ของกูเกิลบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล เช่น ประวัติการค้นหาของท่านให้แก่กูเกิล ท่านสามารถเลือกไม่ให้บริษัทให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กูเกิลได้ผ่านระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน   

5.2 การจัดการและดำเนินการเว็บไซต์ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้:   

 • เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีที่ท่านได้ขอข้อมูล บริการ หรือผลิตภัณฑ์จากบุคคลดังกล่าว   
 • เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:   

          (1) วัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้   

          (2) เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ   

          (3) เพื่อบังคับหรือใช้ข้อกำหนดการให้บริการของบริษัท ที่  http://www.tbnacademy.com/terms-of-use/ และสัญญาอื่น ๆ   

          (4) เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท และสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของบริษัท ผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคนอื่น และบุคคลอื่น   

          (5) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่มีขึ้นหรืออาจมีขึ้น  

5.3 ความยินยอม. บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมจากท่านสำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเสียก่อน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในบางกรณี บริษัทอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมจากท่านในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้:   

 • การใช้หรือเปิดเผยตามที่กฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกำหนดหรือให้อำนาจ   
 • การใช้หรือเปิดเผยที่จำเป็นสำหรับการให้บริการใด ๆ ตามคำร้องขอหรือสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา   
 • การใช้หรือเปิดเผยที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น
 • การใช้หรือเปิดเผยที่จำเป็นสำหรับการสืบสวนหรือกระบวนการใด ๆ   
 • การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่ใด ๆ ของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีหนังสืออนุญาตที่ลงนามโดยหัวหน้าหรือกรรมการของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนั้นหรือโดยบุคคลที่มีตำแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าวยืนยันว่ามีความจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่   
 • การใช้หรือเปิดเผยให้แก่หน่วยงานสาธารณะ และการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ   
 • การใช้หรือการเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมของท่านที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว   

5.4 ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของท่าน บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการกำหนดให้บุคคลภายนอกดังกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   

 1. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

6.1 บริษัทประกอบกิจการร่วมกับคู่ค้าในประเทศต่าง ๆ และบริษัทอาจเก็บ ประมวลผล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศใด ๆ ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอยู่ เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนดการใช้งานที่ http://www.tbn.co.th/terms-of-use/ได้   

6.2 บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับใด ๆ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าองค์กรต่างประเทศผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผูกพันตนตามหน้าที่ที่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานในระดับที่เทียบเคียงได้กับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างน้อย   

 1. แอปพลิเคชัน วิดเจ็ต (WIDGETS) หรือลิงก์ (LINKS) เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก

เว็บไซต์อาจประกอบด้วยลิงก์เชื่อมต่อไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายคู่ค้าและผู้ค้าของบริษัทได้เป็นครั้งคราว บริษัทยังอนุญาตให้บุคคลภายนอกบางรายสามารถแสดงวิดเจ็ตและแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้งานและแบ่งบันเนื้อหาซึ่งรวมถึงปุ่มของโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น ปุ่มแบ่งปันและถูกใจของเฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) พินเทอร์เรสต์ (Pinterest) และกูเกิลพลัส (Google+) ในการนี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ แอปพลิเคชัน และวิดเจ็ตเหล่านี้มิได้อยู่ในการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการกระทำของบริษัทต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันหรือวิดเจ็ตของบุคคลภายนอกดังกล่าว ในกรณีที่ท่านใช้ลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวใด ๆ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นั้นเป็นของตนเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบนโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่เว็บไซต์ดังกล่าว   

   

 1. การเพิกถอนความยินยอม

8.1 ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ https://tbnacademy.com/#contact-us 

8.2 โปรดทราบว่าในกรณีที่ท่านเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะให้บริการแก่ท่านได้อีกต่อไป ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะคำขอของท่าน โดบเมื่อบริษัทได้รับแจ้งการเพิกถอนจากท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเพิกถอนความยินยอม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสิ้นสุดลงของสัญญาใด ๆ ที่ท่านอาจมีอยู่กับบริษัท และการปฏิบัติผิดหน้าที่หรือข้อผูกพันตามสัญญาของท่าน ในการนี้ บริษัทของสงวนซึ่งสิทธิและการเยียวยาตามกฎหมายสำหรับกรณีดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง   

   

 1. การเข้าถึง การลบ และการแก้ไข

9.1 ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทมีอยู่ หรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อยกเว้นบางประการตามกฎหมาย ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทจำกัดหรือยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทแก้ไข ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ และสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยในบางประเภทซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น คัดค้านการทำการตลาดแบบตรง นอกจากนี้ ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทมีอยู่ให้แก่ท่านหรือผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ในกรณีที่ (ก) ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท หรือ (ข) บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีอยู่กับท่าน   

9.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทมีความรับผิดชอบในการทำให้เป็นที่แน่ใจว่าคำร้องขอใด ๆ ของท่านในข้อ 9.1 ข้างต้นได้รับการดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกระบวนการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ ท่านจะต้องส่งคำร้องขอให้แก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ webtbnadmin@tbn.co.th  

9.3 โปรดทราบว่าบริษัทจะยอมรับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอที่กระทำเป็นภาษาอังกฤษและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทจะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำร้องขอใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามความข้างต้น และจะไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับคำขอที่ถูกปฏิเสธนั้น   

9.4 บริษัทอาจปฏิเสธที่จะเปิดเผย ลบ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว   

9.5 บริษัทจะตอบคำร้องขอของท่านภายใน 30 วันปฏิทินนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น ทั้งนี้ เท่าที่จะสามารถกระทำได้อย่างสมเหตุผล โดยในกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่บริษัทจะตอบคำร้องขอของท่าน   

   

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทให้ลุล่วงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น ในกรณีที่เกิดกระบวนการทางกฎหมายหรือทางวินัยขึ้น บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะสิ้นสุดลง ซึ่งรวมถึงระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ใด ๆ และหลังจากนั้นบบริษัทจึงจะลบหรือเก็บข้อมูลเข้าในคลังข้อมูลเท่าที่กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอนุญาตให้กระทำได้ ในการนี้ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทจะใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลของท่านสูญหายด้วยเหตุที่ไม่คาดคิด หรือจากการใช้ เข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต หรือจากความเสียหายหรือถูกทำลาย โดยมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางกายภาพรวมถึงการควบคุมการเข้าพื้นที่ และมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงและรหัสผ่าน   

   

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดต่อการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยสมัครใจให้แก่ผู้ใช้รายอื่นทราบ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ แล้วแต่กรณี   

 1. การดำเนินการแก่การร้องทุกข์

ในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของบริษัท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ webtbnadmin@tbn.co.th  

   

 1. ผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป

13.1 ในกรณีที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ท่านอาจมีสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ General Data Protection Regulation, being Regulation 2016/679 (“GDPR”) ซึ่ง (ตามคำจำกัดความในข้อ 4 ของ GDPR)   

13.2 ในการให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจติดตามกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์โดยการใช้กระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการนับจำนวนการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทและสร้างข้อมูลผู้เข้าใช้งาน บริษัทดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้สามารถแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านมากยิ่งขึ้นได้   

13.3 นอกจากสิทธิอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในบางกรณีท่านสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:   

          (ก) ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทถืออยู่   

          (ข) ร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้บริษัท โดยขอรับในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   

          (ค) ร้องขอให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่เกี่ยวกับท่านที่บริษัทมีอยู่   

          (ง) ร้องขอให้บริษัทจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทถืออยู่ การร้องขอนี้ทำให้ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในกรณีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทแสดงความถูกต้องหรือเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   

          (จ) คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   

          (ฉ) ร้องขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านที่บริษัทถืออยู่ ทั้งนี้ ภายใต้หน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ   

          (ช) เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทมีอยู่  เมื่อท่านได้เพิกถอนความยินยอมแล้ว บริษัทจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ตกลงไว้เดิมอีกต่อไป เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องกระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ ความในส่วนนี้ไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามความยินยอมของท่านที่ได้ดำเนินการก่อนการเพิกถอนความยินยอม   

13.4 ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป ข้อมูลจะโอนไปยังประเทศที่ได้รับการระบุว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือโอนไปยังบุคคลภายนอกที่บริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้มีกลไกในการโอนข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ โดยการเข้าทำข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission’s Standard Contractual Clauses) หรือโดยทำให้เป็นที่แน่ใจว่าบุคคลนั้นได้รับการรับรองกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield) (สำหรับการโอนไปยังบุคคลภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา)   

13.5 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลในประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป ภายใต้ GDPRโปรดติดต่อ webtbnadmin@tbn.co.th   

   

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย